guarantee

จัดตั้งขึ้นโดยนายสุชัย ยลทรัพย์ศิริ (เป๋งเคี้ยง แซ่อึ้ง) ผู้บุกเบิกธุรกิจพืชผลทางการเกษตร เริ่มจากความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันสู่เป้าหมายการผลิตปุยนุ่นเพื่อใช้ในสินค้าหมอน ที่นอน ตุ๊กตา  จนได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพอันดับ 1 ในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ยาวนานกว่า 60 ปี ภายใต้ชื่อทางการค้าเดิม  ” โรงงานปั่นนุ่นนครปฐม “

 

ปัจจุบัน ชื่อทางการค้าได้เปลี่ยนเป็น ” โรงนุ่นโชคสุชัย “ เพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ ภายใต้การบริหารงานโดยรุ่นลูก ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตปุยนุ่นให้ได้มาตรฐานสินค้านำเข้า ส่งออก ป้อนตลาดในประเทศ กลุ่มธุรกิจเฟอนิเจอร์ เช่น หมอน ที่นอน ตุ๊กตา รวมถึงตลาดต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ฉนวนดูดซับเสียง แผ่นดูดซับคราบน้ำมันในทะเล และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์      จัดจำหน่ายผ่านการตำเนินงานของบริษัทลูก คือ ” บริษัท ซีเอสซี เคพอค อินเตอร์เทรด จำกัด ”

 

ยึดหลักความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจได้ว่า สินค้าที่เรามอบให้นั้นเป็นสินค้าที่ดีที่สุด มีคุณภาพ ปราศจากการปลอมปน โดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน

 

ควบคู่กับการร่วมสนับสนุนงานด้านวิจัยในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายขยายความครอบคลุมไปสู่หลายภูมิภาคของโลก

 

 

โรงงานปั่นนุ่นโชคสุชัย ตั้งอยู่ที่ 629 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

about